HP LaserJet P2035 Printer series - 打开 HP Printer Utility

background image

HP Printer Utility

Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4

1.

打开

Finder,依次单击应用程序、实用程序,然后双击打印机设置实用程序。

2.

选择要配置的产品,然后单击实用程序。

Mac OS X V10.5

1.

从打印机菜单,单击打印机实用程序。

- -

从打印队列,单击实用程序图标。

20

4 章 在 Macintosh 上使用产品

ZHCN

background image

支持的