HP LaserJet P2035 Printer series - Nguồn cung cấp

background image

Nguồn cung cấp

Thật dễ dàng để hoàn trả và tái chế các hộp mực đã dùng hết của máy in HP LaserJet – hoàn toàn
miễn phí với chương trình Đối tác Toàn cầu của HP. Các hướng dẫn và thông tin về chương trình bằng
nhiều ngôn ngữ được giao cùng với mỗi máy in HP LaserJet và hộp mực mới. Bạn sẽ giúp giảm bớt
tác động tới môi trường hơn nữa bằng cách hoàn trả nhiều hộp mực một lúc thay vì các hộp riêng lẻ.

HP cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mang tính sáng tạo, có chất lượng cao và không gây
ảnh hưởng xấu đến môi trường, từ khâu thiết kể và sản xuất sản phẩm đến khâu phân phối, khách
hàng sử dụng và tái chế. Khi bạn tham gia vào chương trình HP Planet Partners (Đối tác Hành tinh
HP), chúng tôi bảo đảm sẽ tái chế các hộp mực in HP LaserJet của bạn theo đúng cách, xử lý chúng
để thu lại nhựa và kim loại cho sản phẩm mới và tránh được việc phải chôn hàng triệu tấn chất thải
xuống đất. Xin hãy lưu ý rằng hộp mực sẽ không được hoàn trả lại cho bạn. Cảm ơn bạn đã có trách
nhiệm với môi trường!

GHI CHÚ:

Hãy sử dụng nhãn hoàn trả để chỉ hoàn trả những hộp mực in HP LaserJet gốc. Không sử

dụng nhãn này cho các hộp mực HP inkjet, hộp mực không phải của HP, hoặc để hoàn trả bảo hành.
Xin đến trang

www.hp.com/recycle

để biết thông tin về việc tái chế hộp mực HP inkjet của bạn.

VIWW

Chương trình quản lý sản phẩm bảo vệ môi trường 129