HP LaserJet P2035 Printer series - Chế độ không ồn

background image

Chế độ không ồn

Sản phẩm này có một chế độ không ồn giảm tiếng ồn trong khi in. Khi bật chế độ ồn, sản phẩm in ở tốc
độ chậm hơn.

Hãy thực hiện theo các bước sau để bật chế độ không ồn.

Windows

1.

Mở màn hình Properties (Đặc tính) trình điều khiển máy in, và sau đó nhấp
vào tab Device Settings (Cài đặt Thiết bị). Để xem hướng dẫn, xem cột thứ
ba của bảng trong

Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows

thuộc trang 13

.

2.

Trong vùng Quiet Mode (Chế độ Không ồn), chọn Enable (Bật).

Macintosh

1.

Mở HP Printer Utility. Xem

Mở HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP)

thuộc trang 21

.

2.

Chọn Set Quiet Mode (Đặt Chế độ Không ồn), và sau đó chọn On (Bật).

3.

Nhấp nút OK.

VIWW

Chế độ không ồn

47

background image

48

Chương 7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

VIWW

background image

8