HP LaserJet P2035 Printer series - Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Windows

background image

Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Windows

Thông báo lỗi:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation" (Hoạt động Bị Cấm)

Nguyên nhân

Giải pháp

Đóng tất cả các chương trình phần mềm, khởi động lại
Windows, và thử lại.

Chọn một trình điều khiển máy in khác. Bạn có thể thường làm
việc này từ một chương trình phần mềm.

Xóa tất cả các tập tin tạm thời khỏi thư mục con Temp (Tạm).
Bạn có thể xác định tên của thư mục bằng cách chỉnh sửa tập
tin AUTOEXEC.BAT và tìm câu lệnh "Set Temp =". Tên sau
câu lệnh này là thư mục temp (thư mục tạm). Theo mặc định
thì đó thường là C:\TEMP nhưng bạn có thể xác định lại.

Xem tài liệu Microsoft Windows đi cùng với máy tính của bạn
để biết thêm thông tin về các thông báo lỗi của Windows.

VIWW

Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Windows 103