HP LaserJet P2035 Printer series - Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm

background image

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm

Một vài yếu tố có thể tác động đến thời gian in một lệnh in:

Tốc độ tối đa của sản phẩm được tính bằng số trang trên mỗi phút (ppm)

Việc sử dụng giấy đặc biệt (chẳng hạn như giấy trong, giấy nặng, và giấy có kích thước tùy chỉnh)

Thời gian xử lý sản phẩm và thời gian tải xuống

Mức độ phức tạp và kích thước đồ họa

Tốc độ của máy tính bạn sử dụng

Kết nối USB

Cấu hình I/O của máy in

Cấu hình và hệ điều hành mạng (nếu phù hợp)

VIWW

Xử lý vấn đề chung

77