Hỗ trợ HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Dòng sản phẩm HP LaserJet P2030 Máy in

Hướng Dẫn Sử Dụng

background image

Bản Quyền và Giấy Phép

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác
hoặc dịch mà không có sự chấp thuận trước
bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp được
luật bản quyền cho phép.

Thông tin có trong tài liệu này có thể được
thay đổi mà không cần phải thông báo.

Các bảo hành duy nhất dành cho các sản
phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên
trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi
cùng với những sản phẩm và dịch vụ như
thế. Không có gì trong tài liệu này được hiểu
như là sự tạo thành một bảo hành phụ. HP
sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các
lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc biên tập ở trong
tài liệu này.

Số bộ phận: CE461-90936

Edition 1, 10/2008

Công Nhận Nhãn Hiệu

Adobe

®

, Acrobat

®

, và PostScript

®

là các

nhãn hiệu thương mại của Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ là nhãn hiệu của Intel
Corporation tại Mỹ và các quốc gia/vùng lãnh
thổ khác.

Microsoft®, Windows®, và Windows®XP là
các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft
Corporation tại Mỹ.

Windows Vista™ là một nhãn hiệu hoặc
nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft
Corporation ở Mỹ và/hoặc các quốc gia/vùng
lãnh thổ khác.

UNIX

®

là nhãn hiệu thương mại đã được

đăng ký của The Open Group.

Nhãn ENERGY STAR và ENERGY STAR là
các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Mỹ.

background image

Mục lục

1 Thông tin cơ bản về sản phẩm

So sánh sản phẩm ............................................................................................................................... 2

Kiểu sản phẩm Dòng sản phẩm HP LaserJet P2030 .......................................................... 2

Tính năng của Sản phẩm ..................................................................................................................... 3
Mô tả sản phẩm .................................................................................................................................... 4

Mặt trước ............................................................................................................................. 4
Mặt sau ................................................................................................................................ 4
Cổng ghép nối ..................................................................................................................... 5
Vị trí nhãn số sê-ri và kiểu sản phẩm .................................................................................. 5

2 Bảng điều khiển

3 Phần mềm dành cho Windows

Hệ điều hành được hỗ trợ dành cho máy Windows ........................................................................... 10
Các trình điều khiển máy in được hỗ trợ cho Windows ..................................................................... 11
Ưu tiên cho cài đặt in ......................................................................................................................... 12
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows ...................................................................... 13
Xóa phần mềm cho Windows ............................................................................................................. 14
Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Windows ..................................................................................... 15

Phần mềm Cảnh báo Tình trạng ....................................................................................... 15

Các tiện ích mạng được hỗ trợ dành cho Windows ........................................................................... 16

Máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 16

Phần mềm cho các hệ điều hành khác .............................................................................................. 17

4 Sử dụng sản phẩm với máy Macintosh

Phần mềm dành cho Macintosh ......................................................................................................... 20

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho Macintosh .................................................................. 20
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Macintosh .................................................... 20
Phần mềm cho máy tính Macintosh .................................................................................. 20

HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP) .............................................................. 20

Mở HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP) ....................................... 21

Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Macintosh .................................................................. 21

Máy chủ Web nhúng ......................................................................................... 21

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Macintosh ....................................................... 22

VIWW

iii

background image

In ........................................................................................................................................ 22

Tạo và sử dụng các cài đặt sẵn máy in trong Macintosh .................................. 22
Chỉnh lại kích thước tài liệu hoặc in trên kích thước giấy tùy chỉnh .................. 22
In trang bìa ........................................................................................................ 22
Sử dụng các hình mờ ....................................................................................... 23
In nhiều trang tài liệu trên một trang giấy trong Macintosh ............................... 23
In trên cả hai mặt giấy (in hai mặt) .................................................................... 24
Sử dụng menu Services (Dịch Vụ) .................................................................... 24

5 Khả năng kết nối

Kết nối USB và kết nối song song ...................................................................................................... 26
Cấu hình mạng ................................................................................................................................... 27

Các giao thức mạng được hỗ trợ ...................................................................................... 27
Cài đặt sản phẩm trên mạng ............................................................................................. 28
Cấu hình sản phẩm mạng ................................................................................................. 28

Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng ....................................................................... 28
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu mạng. ................................................................... 29
Địa chỉ IP ........................................................................................................... 29

Cài đặt tốc độ liên kết ....................................................................... 29

6 Giấy và vật liệu in

Hiểu cách sử dụng giấy và phương tiện in ........................................................................................ 32
Các cỡ giấy và vật liệu in được hỗ trợ ............................................................................................... 33
Tùy chỉnh cỡ giấy ............................................................................................................................... 35
Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ .................................................................................. 36
Dung tích ngăn và khay giấy .............................................................................................................. 37
Các nguyên tắc đối với giấy hay các vật liệu in đặc biệt .................................................................... 38
Nạp khay ............................................................................................................................................ 39

Định hướng giấy khi nạp khay giấy ................................................................................... 39
Khay 1 ................................................................................................................................ 39
Khay 2 ................................................................................................................................ 40

Nạp giấy A6 ....................................................................................................... 40

Tiếp giấy thủ công ............................................................................................................. 41

Cấu hình các khay .............................................................................................................................. 42
Sử dụng các tùy chọn giấy ra ............................................................................................................ 43

In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn) .......................................................................................... 43
In qua đường dẫn giấy ra thẳng (đầu ra phía sau) ............................................................ 43

7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) .......................................................................................................... 46
Chế độ không ồn ................................................................................................................................ 47

8 Tác vụ in

iv

VIWW

background image

Hủy lệnh in ......................................................................................................................................... 50

Dừng lệnh in in hiện tại từ bảng điều khiển ....................................................................... 50
Dừng lệnh in hiện tại từ chương trình phần mềm ............................................................. 50

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Windows ......................................................... 51

Mở trình điều khiển máy in ................................................................................................ 51
Sử dụng Thiết lập Nhanh ................................................................................................... 51
Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in ............................................................................. 51
Đặt các hiệu ứng cho tài liệu ............................................................................................. 52
Đặt tùy chọn kết thúc tài liệu .............................................................................................. 52
Xem thông tin hỗ trợ và thông tin về tình trạng sản phẩm ................................................. 54
Đặt các tùy chọn in nâng cao ............................................................................................ 54

9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

In trang thông tin ................................................................................................................................ 56

Trang thử nghiệm .............................................................................................................. 56
Trang cấu hình ................................................................................................................... 56
Trang trạng thái nguồn cung cấp ....................................................................................... 56

Quản lý sản phẩm hỗ trợ mạng .......................................................................................................... 57

Máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 57

Mở máy chủ Web nhúng ................................................................................... 57
Tab Thông tin .................................................................................................... 57
Tab thiết lập ...................................................................................................... 58
Tab mạng .......................................................................................................... 58
Liên kết .............................................................................................................. 58

Bảo vệ máy chủ Web nhúng .............................................................................................. 58

Khóa sản phẩm .................................................................................................................................. 59
Quản lý nguồn cung cấp .................................................................................................................... 60

Thời gian sử dụng nguồn cung cấp ................................................................................... 60
Quản lý hộp mực in ........................................................................................................... 60

Lưu giữ hộp mực .............................................................................................. 60
Sử dụng hộp mực in HP chính hãng ................................................................. 60
Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP ....................... 60
Xác thực hộp mực in ......................................................................................... 60
Đường dây nóng và trang web về gian lận của HP .......................................... 60

Thay thế nguồn cung cấp và bộ phận ................................................................................................ 62

Hướng dẫn thay thế nguồn cung cấp ................................................................................ 62
Phân phối lại bột mực ........................................................................................................ 62
Thay đổi hộp mực in .......................................................................................................... 63

Lau dọn sản phẩm .............................................................................................................................. 65

Lau chùi khu vực chứa hộp mực in ................................................................................... 65
Hãy làm sạch đường dẫn giấy ........................................................................................... 66
Lau chủi trục nạp Khay 1. .................................................................................................. 67
Lau chùi trục nạp Khay 2 ................................................................................................... 71

VIWW

v

background image

10 Giải quyết sự cố

Xử lý vấn đề chung ............................................................................................................................ 76

Danh sách kiểm tra xử lý sự cố ......................................................................................... 76
Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm ................................................ 77

Khôi phục lại cài đặt gốc .................................................................................................................... 78
Các kiểu đèn trạng thái ...................................................................................................................... 79
Thông báo cảnh báo tình trạng .......................................................................................................... 85
Kẹt giấy .............................................................................................................................................. 87

Những nguyên nhân kẹt giấy thường gặp ......................................................................... 87
Các vị trí kẹt giấy ............................................................................................................... 87
Xử lý kẹt giấy ..................................................................................................................... 88

Các vùng bên trong ........................................................................................... 88

Vùng hộp mực in và đường dẫn giấy ............................................... 88

Khay tiếp giấy .................................................................................................... 90

Khay 1 .............................................................................................. 90
Khay 2 .............................................................................................. 91

Ngăn giấy ra ...................................................................................................... 93

Xử lý vấn đề về chất lượng in ............................................................................................................ 95

Vấn đề về chất lượng in liên quan đến giấy ...................................................................... 95
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến môi trường ........................................................... 95
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến kẹt giấy ................................................................ 95
Điều chỉnh mật độ in .......................................................................................................... 95
Ví dụ về lỗi hình ảnh .......................................................................................................... 96

Bản in mờ hoặc không rõ .................................................................................. 96
Vết bột mực ....................................................................................................... 96
Ký tự bị bỏ mất .................................................................................................. 97
Sọc dọc ............................................................................................................. 97
Xám nền ............................................................................................................ 97
Hoen bột mực ................................................................................................... 97
Bột mực không bám dính chặt .......................................................................... 98
Vết sọc lặp đi lặp lại .......................................................................................... 98
Định hình ký tự kém .......................................................................................... 98
Trang lệch ......................................................................................................... 98
Cuộn hoặc quăn ................................................................................................ 99
Nhăn hoặc nếp gấp ........................................................................................... 99
Phân tán bột mực ra phía ngoài ........................................................................ 99

Xử lý vấn đề về hoạt động ............................................................................................................... 100
Xử lý vấn đề về khả năng kết nối ..................................................................................................... 101

Xử lý vấn đề kết nối trực tiếp ........................................................................................... 101
Xử lý vấn đề về mạng ...................................................................................................... 101

Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Windows ............................................................................. 103
Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Macintosh ............................................................................ 104
Xử lý các vấn đề với Linux ............................................................................................................... 107

vi

VIWW

background image

Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện

Đặt mua các chi tiết máy, phụ tùng, và mực in ................................................................................ 110

Đặt mua trực tiếp từ HP ................................................................................................... 110
Đặt mua qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ ....................................................... 110

Số của bộ phận ................................................................................................................................ 111

Hộp mực .......................................................................................................................... 111
Dây cáp và mạch ghép nối .............................................................................................. 111

Phụ lục B Dịch vụ và hỗ trợ

Chế độ bảo hành có giới hạn của Hewlett-Packard ......................................................................... 114
Tuyên bố bảo hành có giới hạn dành cho hộp mực ......................................................................... 116
Thỏa thuận Cấp giấy phép Ngýời dùng cuối .................................................................................... 117
Dịch vụ bảo hành khách hàng tự sửa chữa ..................................................................................... 120
Hỗ trợ khách hàng ............................................................................................................................ 121
Thỏa thuận về bảo trì của HP .......................................................................................................... 122

Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ trực tuyến ...................................................................... 122

Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ hôm sau ....................................................................... 122
Dịch vụ tại chỗ (số lượng nhiều) hàng tuần .................................................... 122

Đóng gói lại sản phẩm ..................................................................................................... 122
Bảo hành mở rộng ........................................................................................................... 122

Phụ lục C Thông số kỹ thuật

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể ................................................................................................... 124
Lượng điện tiêu thụ và độ ồn ........................................................................................................... 125
Môi trường sử dụng ......................................................................................................................... 126

Phụ lục D Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Các qui định của FCC ...................................................................................................................... 128
Chương trình quản lý sản phẩm bảo vệ môi trường ........................................................................ 129

Bảo vệ môi trường ........................................................................................................... 129
Sản sinh ra khí ozone ...................................................................................................... 129
Điện năng tiêu thụ ............................................................................................................ 129
Tiêu hao mực in ............................................................................................................... 129
Sử dụng giấy ................................................................................................................... 129
Bộ phận làm bằng chất dẻo ............................................................................................. 129
Nguồn cung cấp ............................................................................................................... 129
Hướng dẫn Hoàn trả và Tái chế ...................................................................................... 130

Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico ........................................................ 130

Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực) ..................... 130
Hoàn trả đơn lẻ ............................................................................... 130
Vận chuyển ..................................................................................... 130

Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ ...................................................................... 130

Giấy in .............................................................................................................................. 130

VIWW

vii

background image

Hạn chế về Nguyên liệu ................................................................................................... 130
Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu .......... 131
Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS) ........................................................ 131
Thông tin thêm ................................................................................................................. 131

Tuyên bố về tính thích hợp .............................................................................................................. 132

Tuyên bố về tính thích hợp .............................................................................................. 132

Tuyên bố về an toàn ......................................................................................................................... 133

An toàn laser .................................................................................................................... 133
Các quy định DOC tại Canada ........................................................................................ 133
Tuyên bố VCCI (Nhật) ..................................................................................................... 133
Tuyên bố về dây dẫn (Nhật) ............................................................................................ 133
Tuyên bố EMI (Hàn Quốc) ............................................................................................... 133
Tuyên bố về laser cho Phần Lan ..................................................................................... 133
Bộ phận Hóa chất (Trung Quốc) ...................................................................................... 135

Bảng chú dẫn .................................................................................................................................................. 137

viii

VIWW

background image

1