HP LaserJet P2035 Printer series - การหยุดงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์

background image

การหยุดงานที่กําลังพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร

เมื่อคุณสั่งพิมพงาน กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอภายในเวลาสั้นๆ เพื่อแสดงตัวเลือกในการยกเลิกงานพิมพแกคุณ

หากมีคําสั่งพิมพจํานวนมากจากโปรแกรมสงไปที่เครื่องพิมพ คําสั่งเหลานั้นอาจจะรออยูในคิวการพิมพ (ตัวอยางเชนใน
Windows Print Manager) ดูในเอกสารกํากับของซอฟตแวรนั้นๆ สําหรับคําสั่งในการยกเลิกคําสั่งพิมพจากคอมพิวเตอร

หากงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพจากที่นั่น

1.

Windows XP และ Windows Server 2003 (ใชมุมมองเมนู Start เริ่มตน): คลิก Start (เริ่ม) คลิก
Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 (ใชเมนูมุมมอง Classic Start): คลิก
Start (เริ่ม) Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แลวในหมวดของ Hardware and
Sound
(ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)

2.

ในรายการเครื่องพิมพ ใหคลิกสองครั้งที่ชื่อเครื่องพิมพนี้เพื่อเปดคิวการพิมพหรือที่เก็บพักการพิมพ

3.

เลือกงานพิมพที่คุณตองการยกเลิก แลวกด

Delete

50

บท 8 งานพิมพ

THWW

background image

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

ฉันจะ:

ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ) เลือก
เครื่องพิมพ แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences
(กําหนดลักษณะ)

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพตางๆ

คลิกสัญลักษณ ? ทางมุมบนดานขวาของไดรเวอรเครื่องพิมพ แลว
คลิกรายการใดๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพ ขอความปอปอัปจะปรากฏเพื่อ
แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการ หรือคลิก วิธีใช เพื่อเปดวิธีใชแบบออนไลน

ใชการตั้งคาแบบดวน

มีการตั้งคาแบบดวนใหใชงานในทุกแท็บในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ฉันจะ:

ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ

ใชการตั้งคาแบบดวน

เลือกการตั้งคาแบบดวนอยางใดอยางหนึ่ง แลวคลิก ตกลง เพื่อพิมพงานดวย
การตั้งคาที่กําหนดไวลวงหนา

สรางการตั้งคาแบบดวนที่กําหนดเอง

a) เลือกตัวเลือกการพิมพสําหรับการตั้งคาแบบดวนใหม b) ปอนชื่อของ
การตั้งคาแบบดวน แลวคลิก บันทึก

ตั้งคาตัวเลือกกระดาษและคุณภาพการพิมพ

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปนี้ ใหเปดไดรเวอรเครื่องพิมพแลวคลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

ฉันจะ:

ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ

เลือกขนาดกระดาษ

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

เลือกขนาดหนาที่กําหนดเอง

a) คลิก กําหนดเอง กลองโตตอบ ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง จะเปดขึ้น
b) พิมพชื่อของขนาดที่กําหนดเอง ระบุขนาด แลวคลิก ตกลง

เลือกแหลงกระดาษ

เลือกถาดจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ

เลือกประเภทกระดาษ

เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน ประเภท

พิมพหนาปกบนกระดาษชนิดอื่น

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่น

a) ในพื้นที่ ตัวเลือกกระดาษ ใหคลิก ใชกระดาษ/ปกชนิดอื่น b) เลือกตัว
เลือกวาจะพิมพแผนเปลา หรือปกหนา, ปกหลังที่พิมพไวแลว หรือทั้งสอง
แบบ หรือเลือกตัวเลือกเพื่อพิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษอื่น
c) เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ และ ประเภท
d) คลิก ตกลง

ปรับความละเอียดของภาพที่พิมพ

ในสวน คุณภาพการพิมพ ใหเลือกตัวเลือกหนึ่งจากรายการแบบด
รอปดาวน โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่ใชไดแตละรายการที่วิธี
ใชแบบออนไลนในไดรเวอรเครื่องพิมพ

เลือกการพิมพคุณภาพแบบราง

ในสวน คุณภาพการพิมพ คลิก EconoMode

ตั้งคาลักษณะเอกสาร

ในการดําเนินการงานตางๆ ดังตอไปนี้ ใหเปดไดรเวอรเครื่องพิมพแลวคลิกแถบ ลักษณะ

THWW