HP LaserJet P2035 Printer series - การใช้ผงหมึก

background image

การใชผงหมึก

โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่น ซึ่งจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น