HP LaserJet P2035 Printer series - การพิมพ์หน้าปก

background image

การพิมพหนาปก

ทานสามารถพิมพใบปะหนาพรอมขอความสําหรับเอกสารของทานไดตามตองการ (เชน “ความลับ”)

1.

ในเมนู File (ไฟล) คลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

3.

เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกวาจะพิมพใบปะหนา Before Document (กอนเอกสาร) หรือ After
Document
(หลังเอกสาร)

4.

ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) ใหเลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนใบปะหนา

หมายเหตุ:

หากตองการพิมพใบปะหนาแบบไมมีขอความใดๆ ใหตั้งคา Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา)

เปน Standard (มาตรฐาน)

22

บท 4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Macintosh

THWW