HP LaserJet P2035 Printer series - ผงหมึกกระจายเป็นเส้นขอบ

background image

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ

หากมีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรมาก อาจเปนเพราะวัสดุพิมพไม
สามารถดูดซับผงหมึกไดอยางมีประสิทธิภาพ (อาการที่มีผงหมึก
กระจายอยูเล็กนอยถือเปนเรื่องปกติของเครื่องพิมพเลเซอร) ใหลอง
เปลี่ยนชนิดกระดาษหรือวัสดุพิมพ

กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุพิมพในถาด

ใชวัสดุพิมพที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ

THWW

การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ

99