HP LaserJet P2035 Printer series - ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเครือข่าย

background image

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อตั้งรหัสผานเครือขายหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีอยู

1.

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวและคลิกแถบ เครือขาย

2.

ในบานหนาตางดานซาย คลิกปุม รหัสผาน

หมายเหตุ:

ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนานี้ ระบบจะแจงใหคุณพิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม Apply

(ใช)

3.

ในพื้นที่ Device Password (รหัสผานของเครื่องพิมพ) พิมพรหัสผานใหมในชอง รหัสผาน และในชอง Confirm
Password (
ยืนยันรหัสผาน)

4.

ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพื่อบันทึกรหัสผาน