HP LaserJet P2035 Printer series - การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

background image

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

เมื่อตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุใชงาน คุณจะไดรับพรอมตใหสั่งซื้อมาสํารอง คุณสามารถดําเนินการพิมพตอไดโดยใชตลับ
หมึกปจจุบันจนกวาการเกลี่ยผงหมึกจะไมสามารถใหคุณภาพการพิมพที่ยอมรับไดอีกตอไป

1.

กดปุมเพื่อเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพออก

2.

นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ นําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใสในถุงดังกลาวเพื่อนําไปรีไซเคิล

THWW

การเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองและชิ้นสวน

63

background image

3.

จับตลับหมึกพิมพไวทั้งสองขางแลวเขยาเบาๆ เพื่อใหผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

ขอควรระวัง:

อยาสัมผัสตัวปดหรือพื้นผิวของลูกกลิ้ง

4.

งอแถบดานซายของตลับหมึกจนกระทั่งแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกวาเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ ใสแถบ
และเทปลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพื่อสงกลับไปรีไซเคิล

5.

จัดแนวตลับหมึกพิมพใหตรงรองในเครื่องพิมพ ใสตลับหมึกพิมพจนเขาที่ แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ

6.

การติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว นําตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใสในกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา สําหรับคําแนะนําเกี่ยว
กับการรีไซเคิล โปรดดูจากคูมือการรีไซเคิล

สําหรับวิธีใชเพิ่มเติม ไปที่

www.hp.com/support/ljp2030series

64

บท 9 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

THWW