HP LaserJet P2035 Printer series - การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

background image

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดดานนอกของเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง:

ไมควรใชน้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอมโมเนียเช็ดที่ตัวเครื่อง

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเครื่องพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งที่กอตัวขึ้นนี้อาจทํา
ใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ เชน จุดดาง หรือรอยเปอนของผงหมึก และปญหากระดาษติด เพื่อขจัดและปองกัน
ปญหาเชนนี้ ทานควรทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ