วิธีใช้ HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2030 Series

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ
ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับ
ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน: CE461-90933

Edition 1, 10/2008

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ PostScript

®

เปนเครื่อง

หมายการคาของ Adobe Systems Incorporated

Intel® Core™ เปนเครื่องหมายการคาของ Intel
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่
อื่นๆ

Microsoft®, Windows® และ Windows®XP
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ของ Microsoft Corporation

Windows Vista™ เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/
พื้นที่อื่นๆ

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ The

Open Group

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY
STAR เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

สารบัญ

1 ขอมูลเบื้องตนของเครื่องพิมพ

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ........................................................................................................................... 2

รุน HP LaserJet P2030 Series ............................................................................................. 2

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ............................................................................................................................ 3
ภาพรวมผลิตภัณฑ ..................................................................................................................................... 4

ภาพดานหนา ........................................................................................................................... 4
มุมมองดานหลัง ........................................................................................................................ 4
พอรตอินเตอรเฟซ ..................................................................................................................... 5
ตําแหนงฉลากแสดงรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ ............................................................................... 5

2 แผงควบคุม

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Windows ............................................................................................... 10
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows ......................................................................................... 11
ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ ................................................................................................................ 12
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ...................................................................... 13
การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows ........................................................................................................... 14
ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows ............................................................................................................ 15

ซอฟตแวรแจงขอมูลสถานะ ....................................................................................................... 15

ยูทิลิตีเครือขายที่สนับสนุนสําหรับ Windows ................................................................................................ 16

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................. 16

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น ........................................................................................................... 17

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Macintosh

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh .............................................................................................. 20

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh ............................................................................ 20
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Macintosh ................................................... 20
ซอฟตแวรสําหรับเครื่อง Macintosh .......................................................................................... 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

การเปด HP Printer Utility .................................................................... 20

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh .......................................................................................... 21

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................ 21

THWW

iii

background image

ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของ Macintosh ............................................................................. 22

พิมพ .................................................................................................................................... 22

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพใน Macintosh ............................................ 22
การปรับขนาดเอกสารหรือการพิมพลงในขนาดกระดาษที่กําหนดเอง ................................. 22
การพิมพหนาปก .................................................................................................... 22
การใชลายน้ํา ......................................................................................................... 23
การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Macintosh ..................................................... 23
พิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน (การพิมพงานสองดาน) ................................................ 24
การใชเมนู Services (การบริการ) ............................................................................ 24

5 การเชื่อมตอ

การเชื่อมตอดวย USB และการเชื่อมตอแบบขนาน ........................................................................................ 26
การกําหนดคาเครือขาย ............................................................................................................................. 27

โปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการสนับสนุน ..................................................................................... 27
ติดตั้งเครื่องพิมพบนเครือขาย .................................................................................................... 28
กําหนดคาเครื่องพิมพเครือขาย .................................................................................................. 28

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย ................................................................................. 28
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย ................................................................................ 29
ที่อยู IP ................................................................................................................ 29

การตั้งคาความเร็วลิงค ............................................................................ 29

6 กระดาษและวัสดุพิมพ

การทําความเขาใจเรื่องกระดาษและการใชวัสดุพิมพ ........................................................................................ 32
ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน ........................................................................................................ 33
กระดาษในขนาดที่กําหนดเอง .................................................................................................................... 35
ชนิดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน .......................................................................................................... 36
ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก ............................................................................................. 37
ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ .............................................................................................. 38
การใสกระดาษลงในถาด ........................................................................................................................... 39

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ ............................................................................... 39
ถาด 1 .................................................................................................................................. 39
ถาด 2 .................................................................................................................................. 40

ใสกระดาษขนาด A6 ............................................................................................... 40

ปอนกระดาษดวยตนเอง ........................................................................................................... 41

กําหนดคาถาดกระดาษ ............................................................................................................................. 42
การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก ................................................................................................................. 43

การพิมพงานไปยังถาดรับกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) .............................................................. 43
การพิมพงานไปยังทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาดกระดาษออกดานหลัง) ........................................ 43

7 การใชคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

EconoMode ........................................................................................................................................ 46
โหมดเงียบ ............................................................................................................................................. 47

iv

THWW

background image

8 งานพิมพ

ยกเลิกงานพิมพ ....................................................................................................................................... 50

การหยุดงานที่กําลังพิมพที่แผงควบคุม ......................................................................................... 50
การหยุดงานที่กําลังพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร ................................................................... 50

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ......................................................................... 51

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ ........................................................................................................... 51
ใชการตั้งคาแบบดวน ............................................................................................................... 51
ตั้งคาตัวเลือกกระดาษและคุณภาพการพิมพ .................................................................................. 51
ตั้งคาลักษณะเอกสาร ............................................................................................................... 51
ตั้งคาตัวเลือกการตกแตงเอกสาร ................................................................................................. 52
รับการสนับสนุนและขอมูลสถานะของเครื่อง ................................................................................. 53
การตั้งคาตัวเลือกในการพิมพขั้นสูง ............................................................................................. 54

9 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

พิมพหนาขอมูล ....................................................................................................................................... 56

หนาสาธิต .............................................................................................................................. 56
หนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน .............................................................................................. 56
หนาแสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง .................................................................................................. 56

จัดการเครื่องพิมพบนเครือขาย ................................................................................................................... 57

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................. 57

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ........................................................................................... 57
แถบ ขอมูล ............................................................................................................ 57
แท็บการตั้งคา ........................................................................................................ 57
แท็บเครือขาย ........................................................................................................ 58
ลิงค ..................................................................................................................... 58

การรักษาความปลอดภัยเว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................. 58

ล็อคเครื่องพิมพ ....................................................................................................................................... 59
การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง ...................................................................................................................... 60

อายุใชงานอุปกรณสิ้นเปลือง ...................................................................................................... 60
การจัดการตลับหมึกพิมพ .......................................................................................................... 60

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ ......................................................................................... 60
ใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP .............................................................................. 60
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ................................................ 60
การรับรองตลับหมึกพิมพ ......................................................................................... 60
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต ......................................................... 60

การเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองและชิ้นสวน ....................................................................................................... 62

คําแนะนําในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ ...................................................................................... 62
การเกลี่ยผงหมึก ..................................................................................................................... 62
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ .......................................................................................................... 63

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ................................................................................................................... 65

ทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ ........................................................................................... 65
ทําความสะอาดทางผานกระดาษ ................................................................................................. 66
การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 1 .................................................................................. 67

THWW

v

background image

การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 2 .................................................................................. 71

10 การแกไขปญหา

การแกปญหาทั่วไป .................................................................................................................................. 76

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา .............................................................................................. 76
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ .......................................................... 77

การเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ................................................................................................................ 78
รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ ................................................................................................................... 79
ขอความการแจงขอมูลสถานะ ..................................................................................................................... 85
กระดาษติด ............................................................................................................................................ 87

สาเหตุทั่วไปของปญหากระดาษติด .............................................................................................. 87
ตําแหนงที่กระดาษติด .............................................................................................................. 87
แกปญหากระดาษติด ............................................................................................................... 88

พื้นที่ภายใน ........................................................................................................... 88

บริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษ .................................................. 88

ถาดปอน ............................................................................................................... 90

ถาด 1 ................................................................................................. 90
ถาด 2 ................................................................................................. 91

ถาดกระดาษออก .................................................................................................... 93

การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ ............................................................................................................... 95

ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวกับกระดาษ .................................................................................... 95
ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ............................................................................ 95
ปญหาคุณภาพการพิมพเกี่ยวกับกระดาษติด .................................................................................. 95
ปรับความเขมในการพิมพ ......................................................................................................... 95
ตัวอยางภาพที่มีขอบกพรอง ....................................................................................................... 96

งานพิมพซีดหรือจาง ................................................................................................ 96
จุดดางของผงหมึก .................................................................................................. 96
ตัวอักษรขาดหาย .................................................................................................... 97
เสนในแนวดิ่ง ........................................................................................................ 97
พื้นหลังเปนสีเทา .................................................................................................... 97
รอยเปอนจากผงหมึก ............................................................................................... 97
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ ................................................................................... 98
ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวตั้ง ................................................................................... 98
ตัวอักษรผิดรูปราง .................................................................................................. 98
หนาเอียง .............................................................................................................. 98
โคงงอหรือเปนคลื่น ................................................................................................. 99
ยนหรือเปนรอยพับ ................................................................................................. 99
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ ...................................................................................... 99

การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน ......................................................................................................... 100
การแกปญหาการเชื่อมตอบนเครือขาย ....................................................................................................... 101

การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง ............................................................................................ 101
การแกปญหาเครือขาย ........................................................................................................... 101

การแกปญหาทั่วไปของ Windows .......................................................................................................... 103

vi

THWW

background image

การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh ................................................................................... 104
การแกไขปญหา Linux .......................................................................................................................... 107

ภาคผนวก A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม

การสั่งซื้ออะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................... 110

สั่งซื้อโดยตรงจาก HP ............................................................................................................ 110
สั่งซื้อผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน ..................................................................................... 110

หมายเลขชิ้นสวน ................................................................................................................................... 111

ตลับหมึกพิมพ ...................................................................................................................... 111
สายเคเบิลและอินเตอรเฟส ..................................................................................................... 111

ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard .................................................................. 114
ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ ............................................................................. 115
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย ..................................................................................... 116
บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง ........................................................................................ 118
การสนับสนุนลูกคา ................................................................................................................................ 119
ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP ........................................................................................................... 120

ขอตกลงในการบริการถึงที่ ...................................................................................................... 120

บริการถึงที่ในวันทําการถัดไป ................................................................................. 120
บริการถึงที่รายสัปดาห (สําหรับลูกคารายใหญ) ............................................................ 120

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ ..................................................................................................... 120
การขยายเวลารับประกัน ......................................................................................................... 120

ภาคผนวก C ขอกําหนดรายละเอียด

ขอกําหนดทางกายภาพ ........................................................................................................................... 122
การสิ้นเปลืองพลังงานและการกอใหเกิดเสียง ................................................................................................ 123
สภาพแวดลอมในการทํางาน .................................................................................................................... 124

ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

ขอกําหนดของ FCC .............................................................................................................................. 126
โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม ................................................................................................ 127

การคุมครองสิ่งแวดลอม ......................................................................................................... 127
การกอกาซโอโซน ................................................................................................................. 127
การสิ้นเปลืองพลังงาน ............................................................................................................ 127
การใชผงหมึก ...................................................................................................................... 127
การใชกระดาษ ..................................................................................................................... 127
พลาสติก ............................................................................................................................. 127
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ HP LaserJet .................................................................. 127
คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล ...................................................................................... 128

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก .................................................................................. 128

การสงคืนจํานวนมาก (ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ) ............................... 128
สงคืนครั้งเดียว .................................................................................... 128

THWW

vii

background image

การจัดสง ........................................................................................... 128

การสงคืนนอกสหรัฐฯ ............................................................................................ 128

กระดาษ .............................................................................................................................. 128
ขอจํากัดของวัสดุ ................................................................................................................... 128
การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป ............................................. 129
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ................................................................. 129
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ............................................................................................................. 129

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ................................................................................................ 130

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ............................................................................... 130

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย ................................................................................................................. 131

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร .......................................................................................... 131
ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา ........................................................................................ 131
ประกาศ VCCI (ญี่ปุน) .......................................................................................................... 131
ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ (ญี่ปุน) ................................................................................................ 131
ประกาศ EMI (เกาหลี) ........................................................................................................... 131
ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด .................................................................................. 131
ตารางสสาร (จีน) .................................................................................................................. 133

ดัชนี ................................................................................................................................................................... 135

viii

THWW

background image

1