HP LaserJet P2035 Printer series - Erklæringen om begrenset garanti for skriverkassett

background image

Erklæringen om begrenset garanti for skriverkassett

Dette HP-produktet er garantert fritt for mangler i materialer og arbeidsutførelse.

Denne garantien gjelder ikke produkter (a) som er etterfylt, ombygd, reprodusert eller ulovlig modifisert
på noen måte, (b) som det oppstår problemer med på grunn av feil bruk, feil lagring eller bruk som ikke
er i samsvar med de angitte miljøspesifikasjonene for skriverproduktet eller (c) som viser tegn på slitasje
etter vanlig bruk.

Hvis du vil ha garantiservice, må du ta med produktet til kjøpsstedet (med en skriftlig beskrivelse av
problemet og utskriftseksempler) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn erstatte
produkter som viser seg å være mangelfulle, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG
DET GIS INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER
BETINGELSER, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, OG HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG
ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET,
TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP OG DERES LEVERANDØRER IKKE I
NOE TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER,
UANSETT OM KRAVET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILRETTSLIG ANSVAR ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN
TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG
TIL DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALG AV DETTE
PRODUKTET TIL DEG.

116 Tillegg B Service og støtte

NOWW