HP LaserJet P2035 Printer series - FCC noteikumi

background image

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ierobežojumiem, kas attiecībā uz B klases digitālajām ierīcēm noteikti
FCC noteikumu 15. daļā. Šo ierobežojumu nolūks ir nodrošināt pietiekamu iedzīvotāju aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radio frekvenču enerģiju. Ja ierīce nav
uzstādīta un netiek lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt radiosakaru traucējumus. Tomēr nevar
garantēt, ka konkrētā situācijā traucējumu nebūs. Ja šī ierīce rada radio vai televīzijas signāla
uztveršanas traucējumus (tas nosakāms, izslēdzot un atkal ieslēdzot ierīci), lietotājs var mēģināt novērst
šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu;

palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju;

pieslēgt ierīci kontaktligzdai, kas neatrodas vienā kontūrā ar uztvērēju;

konsultēties ar izplatītāju vai kvalificētu radio/TV tehniķi.

PIEZĪME

Jebkuras HP neapstiprinātas izmaiņas vai printera modifikācijas var anulēt tiesības

lietotājam izmantot šo ierīci.

Lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumu 15. daļas prasībām, jālieto ekranēts savienojošais kabelis.

128 Pielikums D Reglamentējoša informācija

LVWW