HP LaserJet P2035 Printer series - Būsenos įspėjimo pranešimai

background image

Būsenos įspėjimo pranešimai

Būsenos įspėjimo pranešimai rodomi kompiuterio ekrane, jei iškyla tam tikrų problemų dėl gaminio.
Norėdami išspręsti šias problemas, naudokite žemiau pateiktą lentelę.

Įspėjimo pranešimas

Aprašymas

Rekomenduojami veiksmai

Atidarytos durelės

Durelės atidarytos.

Uždarykite dureles.

Install black cartridge (įdėkite juodų dažų
kasetę)

Kasetė gaminyje neįstatyta arba įstatyta
netinkamai.

Įstatykite spausdinimo kasetę.

Neprijungta

Gaminio programinė įranga negali užmegzti
ryšio su gaminiu.

1.

Įsitikinkite, kad gaminys įjungtas.

2.

Užtikrinkite, kad prie gaminio ir
kompiuterio yra tvirtai prijungtas USB
kabelis.

Order black Cartridge (užsakykite juodą
kasetę)

Baigiasi nurodytos spausdinimo kasetės
eksploatacijos laikas.

Užsakykite naują spausdinimo kasetę. Su
turima kasete galite spausdinti tol, kol tenkins
spausdinimo kokybė.

„10.XXXX Supply error“ (10.XXXX tiekimo
atminties klaida)

Neįskaitomas arba nėra spausdinimo
kasetės el. etiketės.

Įstatykite spausdinimo kasetę atgal į
spausdintuvą.

Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį.

Jei klaida išlieka, pakeiskite kasetę.

„50.X Fuser error“ (50.X kaitintuvo
klaida)

Įvyko gaminio kaitintuvo klaida.

Išjunkite maitinimą maitinimo jungikliu,
palaukite bent 30 sekundžių ir tada įjunkite
maitinimą bei palaukite, kol gaminys
inicijuosis.

Jei klaida kartojasi, išjunkite gaminį, palaukite
bent 25 minutes ir vėl įjunkite gaminį.

Jei naudojate apsaugą nuo įtampos šuolių,
išimkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį
lizdą. Naudokite maitinimo jungiklį gaminiui
įjungti.

Jei pranešimas nedingsta, kreipkitės į HP
klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. skyrių

„Pagalba klientams“ 123 puslapyje

.

„52.0 Scanner Error“ (52.0 skenerio
klaida)

Įvyko vidinė klaida.

Išjunkite maitinimą maitinimo jungikliu,
palaukite bent 30 sekundžių ir tada įjunkite
maitinimą bei palaukite, kol gaminys
inicijuosis.

Jei naudojate apsaugą nuo įtampos šuolių,
išimkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį
lizdą. Naudokite maitinimo jungiklį gaminiui
įjungti.

Jei pranešimas nedingsta, kreipkitės į HP
klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. skyrių

„Pagalba klientams“ 123 puslapyje

.

„Engine communication error“ (variklio
ryšio klaida)

Įvyko gaminio vidinio ryšio klaida.

Išjunkite maitinimą maitinimo jungikliu,
palaukite bent 30 sekundžių ir tada įjunkite
maitinimą bei palaukite, kol gaminys
inicijuosis.

LTWW

Būsenos įspėjimo pranešimai

89

background image

Įspėjimo pranešimas

Aprašymas

Rekomenduojami veiksmai

Jei naudojate apsaugą nuo įtampos šuolių,
išimkite ją. Įjunkite gaminį tiesiai į sieninį
lizdą. Naudokite maitinimo jungiklį gaminiui
įjungti.

Jei pranešimas nedingsta, kreipkitės į HP
klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. skyrių

„Pagalba klientams“ 123 puslapyje

.

„Jam in <location>“ (strigtis <location>)

(<location> rodo vieta, kurioje įstrigo
popierius)

Gaminys aptiko strigtį.

Išimkite įstrigusį popierių iš pranešime
nurodytos vietos. Užduotis turėtų tęsti
spausdinimą. Jei ji to nedaro, bandykite
spausdinti užduotį iš naujo. Žr. skyrių

„Strigtys“ 91 puslapyje

.

Jei pranešimas nedingsta, kreipkitės į HP
klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. skyrių

„Pagalba klientams“ 123 puslapyje

.

„Load paper“ (įdėti popierių)

Dėklas tuščias

Įdėkite spausdinimo medžiagą į dėklą.

„Manual feed“ (rankinis tiekimas)

Gaminys nustatytas rankinio tiekimo režimui. Į dėklą įdėkite reikiamo popieriaus ir

spustelėdami

Vykdyti

mygtuką pašalinkite

pranešimą.

„Non-HP black cartridge“ (ne HP juoda
kasetė)

Įstatyta nauja ne HP kasetė. Šis pranešimas
bus rodomas tol, kol neįstatysite HP kasetės
ir nepaspausite

Vykdyti

mygtuko.

Jei manote, kad įsigijote HP eksploatacinę
medžiagą, apsilankykite adresu:

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Garantija netaikoma priežiūros ar remonto
darbams, kuriuos tenka atlikti dėl to, kad buvo
naudojamos ne HP eksploatacinės
medžiagos.

orėdami toliau spausdinti, paspauskite

Vykdyti

mygtuką.

„Page too complex“ (puslapis per daug
sudėtingas)

Gaminys negali apdoroti puslapio.

Norėdami toliau spausdinti, spustelėkite

Vykdyti

mygtuką, tačiau tai gali paveikti

spausdinimo rezultatus.

„Printer mispick“ (netinkamas
spausdintuvo paėmimas)

Spausdinimo varikliui nepavyko paimti
popieriaus lapo.

Iš naujo į dėklą įdėkite popieriaus ir norėdami
tęsti darbą spustelėkite

Vykdyti

mygtuką.

Jei pranešimas nedingsta, kreipkitės į HP
klientų aptarnavimo tarnybą. Žr. skyrių

„Pagalba klientams“ 123 puslapyje

.

„Printing“ (spausdinimas)

Gaminys spausdina dokumentą.

Laukiama, kol baigsis spausdinimas.

90

10 skyrius Problemų sprendimas

LTWW