HP LaserJet P2035 Printer series - Субелгілерін пайдалану

background image

Субелгілерін пайдалану

Субелгісі болып құжаттың əр бетінде фон ретінде басып шығарылатын «Құпия» сөзі сияқты
ескерту болып табылады.

1.

File (Файл) мəзірінде Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Ашыңыз Watermarks (Субелгілер) мəзірін.

3.

Одан кейін Mode (Режим) мəзіріне кіріп, қолданылатын субелгісінің түрін таңдаңыз.
Жартылай мөлдір хабарға басылатын Watermark (Субелгіні) таңдаңыз. Мөлдір емес
хабарды басып шығару үшін Overlay (Маңдайша) тармағын таңдаңыз.

4.

Одан кейін Pages (Беттер) мəзіріне өтіп, субелгіні барлық беттерге не бірінші бетке ғана
басып шығаруды таңдаңыз.

5.

Одан кейін Text (Мəтін) мəзіріне өтіп, стандартты хабарды таңдаңыз, немесе Custom
(Ерекше) тармағын таңдап, терезеде жаңа хабарды теріңіз.

6.

Баптауларды қалдыру үшін опцияларды таңдаңыз.