HP LaserJet P2035 Printer series - Енгізілген Веб серверін ашыңыз

background image

Енгізілген Веб серверін ашыңыз

Енгізілген веб серверді ашу үшін IP мекенжайын немесе өнімнің хост атауын қолдаудағы веб-
шолғышының мекенжай өрісіне енгізіңіз.

КЕҢЕС:

URL (Universal Resource Locator - əмбепап ресурс орны) ашылғаннан кейін оған

келешекте оңай қайта оралу үшін оның бетбелгісін жасап қойсаңыз болады.

Енгізілген веб-сервері параметрлер мен өнім туралы ақпараты бар үш жиекбелгісінен құралған.
Ақпарат жиекбелгісі, Settings (Параметрлер) жиекбелгісі жəне Networking (Желіге қосылу)
жиекбелгісі.

KKWW

Желілік өнімді басқару

63