HP LaserJet P2035 Printer series - Конфигурация беті

background image

Конфигурация беті

Конфигурация бетінде ағымдағы параметрлер мен принтер қасиеттерінің тізімі көрсетіледі.
Сондай-ақ онда принтердің жай-күйі туралы журнал есебі беріледі. Конфигурация бетін басып
шығару үшін төмендегі əрекеттердің біреуін орындаңыз:

Ready (Даяр) индикатор жанып, принтер ешқандай басқа тапсырманы орындамай тұрған
кезде

Go

(Баста) түймесін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.

Оны Printer Preferences (Принтер артықшылықтары) терезесіндегі Services бетіндегі
жайылып түсетін Print Information Pages (Баспа туралы ақпарат беттері) тізімінен таңдаңыз.