HP LaserJet P2035 Printer series - Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

background image

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

Өнім TCP/IP желілік протоколын қолдайды. Бұл ең көп пайдаланылатын жəне қабылданған
желілік протокол болып табылады. Көптеген желілік қызметтер осы протоколды пайдаланады.
Сонымен қатар бұл өнім IPv4 жəне IPv6 протоколдарын қолдайды. Келесі кестелерде өнімде
қолдау көрсетілетін желілік қызметтер/протоколдар тізімі берілген.

Кесте 5-1

Басып шығару

Қызмет аты

Сипаттама

порт9100 (Тікелей режим)

Басып шығару қызметі

Жолдық принтер демоны (LPD)

Басып шығару қызметі

Кесте 5-2

Желілік өнімді табу

Қызмет аты

Сипаттама

SLP (Қызмет іздеу протоколы)

Желілік құрылғыларды табуда жəне конфигурациялауда
пайдаланылатын Құрылғы табу протоколы. Негізінен
Microsoft бағдарламалары үшін пайдаланылады.

mDNS (топтық берілімдік домендерге ат беру қызметі -
сонымен қатар Rendezvous немесе Bonjour аттарымен
белгілі)

Желілік құрылғыларды табуда жəне конфигурациялауда
пайдаланылатын Құрылғы табу протоколы. Негізінен Apple
Macintosh бағдарламалары үарқылы пайдаланылады.

Кесте 5-3

Хабар алмасу жəне басқару

Қызмет аты

Сипаттама

HTTP (гипермəтіндік файлдарды жіберу протоколы)

Веб-браузерлерге енгізілген веб-сервермен байланысқа
шығуға мүмкіндік береді.

EWS (енгізілген веб-сервер)

Пайдаланушыға өнімді веб-браузер арқылы басқаруға
мүмкіндік береді.

SNMP (желілік басқарудың қарапайым протоколы)

Өнімді басқару үшін желілік бағдарламаларда
пайдаланылады. SNMP V1, V2 жəне стандартты MIB-II
(Басқару мəліметтерінің базасы) нысандары
қолданылады.

Кесте 5-4

IP адресін беру

Қызмет аты

Сипаттама

DHCP (хостты динамикалық конфигурациялау протоколы) Автоматты түрде IP адресін беру үшін. DHCP сервері

өнімге IP адресін береді. Əдетте өнім үшін DHCP
серверінен IP адресін алғанда пайдаланушының
араласуын қажет етпейді.

KKWW

Желі конфигурациясы

29

background image

Қызмет аты

Сипаттама

BOOTP (жүктеу протоколы)

Автоматты түрде IP адресін беру үшін. BOOTP сервері
өнімге IP адресін береді. Өнімге серверден IP адресін алу
үшін администратор өнімнің аппараттық құралдарының
MAC адресін BOOTP серверіне енгізуі тиіс.

Авто IP

Автоматты түрде IP адресін беру үшін. DHCP немесе
BOOTP сервері болмаса, бұл қызмет өнімге бірегей IP
адресін жасауға мүмкіндік береді.