HP LaserJet P2035 Printer series - Macintosh ақаулықтарын түзету

background image

Macintosh ақаулықтарын түзету

ЕСКЕРІМ:

USB жəне IP баспасының орнатылуы Үстелдік принтери утилитасы арқылы

орындалады. Өнім Таңдауышта к рсетілмейді.

Принтер драйвері Баспа Орталығында тізімделмеген.

Себеп

Шешім

Өнімнің бағдарламалық жасақтамасы орнатылмаған
немесе дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.

PPD файлы келесі қатқыл диск папкасында екенін
тексеріңіз:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj

, бұндағы <lang> сіз пайдаланатын екі əріпті тіл коды болып
табылады. Қажет болса, бағдарламалық жасақтаманы
қайта орнатыңыз. Нұсқаулықтарды алғашқы іске қосу
жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Өнім атауы, IP адресі немесе Rendezvous немесе Bonjour хост аттары баспа орталығындағы принтер тізімінің
өрісінде көрсетілмеген.

Себеп

Шешім

Өнім дайын болмауы мүмкін.

Кабельдердің дұрыс жалғанғанын, өнімнің қосылып жəне
дайын шамы жанып тұрғанын тексеріңіз. Егер сіз USB
немесе Ethernet концентраторы арқылы қосылсаңыз, онда
компьютерге тікелей немесе басқа порт арқылы қосылып
көріңіз.

Қате байланыс түрі таңдалған болуы мүмкін.

Өнім мен компьютердің арасындағы байланыс түріне
байланысты USB, IP баспасы немесе Rendezvous
таңдалғанын тексеріңіз.

Қате өнім аты, IP адресі немесе Rendezvous хост аты
пайдаланылуда.

Өнімнің атын, IP адресін немесе Rendezvous хост атын
конфигурация бетін басып шығару арқылы тексеріңіз.

ақпарат беттерді басып шығару 62-бетте

қараңыз.

Конфигурация бетіндегі аты, IP адресі немесе Rendezvous
хост аты Баспа Орталығындағы өнімнің атына, IP адресіне
немесе Rendezvous хост атына сəйкес келетінін
анықтаңыз.

Интерфейс кабелі ақауылы немесе сапасы төмен болуы
мүмкін.

Интерфейс кабелін ауыстырыңыз. Жоғары сапалы
кабельді пайдаланыңыз.

Принтер драйвері Баспа орталығындағы таңдалған өнімді автоматты түрде орнатпайды.

Себеп

Шешім

Өнім дайын болмауы мүмкін.

Кабельдердің дұрыс жалғанғанын, өнімнің қосылып жəне
дайын шамы жанып тұрғанын тексеріңіз. Егер сіз USB
немесе Ethernet концентраторы арқылы қосылсаңыз, онда
компьютерге тікелей немесе басқа порт арқылы қосылып
көріңіз.

Өнімнің бағдарламалық жасақтамасы орнатылмаған
немесе дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.

PPD файлы келесі қатқыл диск папкасында екенін
тексеріңіз:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj

KKWW

Macintosh ақаулықтарын түзету 111

background image

Принтер драйвері Баспа орталығындағы таңдалған өнімді автоматты түрде орнатпайды.

Себеп

Шешім

, бұндағы <lang> сіз пайдаланатын екі əріпті тіл коды болып
табылады. Қажет болса, бағдарламалық жасақтаманы
қайта орнатыңыз. Нұсқаулықтарды алғашқы іске қосу
жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Өнім дайын болмауы мүмкін.

Кабельдердің дұрыс жалғанғанын, өнімнің қосылып жəне
дайын шамы жанып тұрғанын тексеріңіз. Егер сіз USB
немесе Ethernet концентраторы арқылы қосылсаңыз, онда
компьютерге тікелей немесе басқа порт арқылы қосылып
көріңіз.

Интерфейс кабелі ақауылы немесе сапасы төмен болуы
мүмкін.

Интерфейс кабелін ауыстырыңыз. Жоғары сапалы
кабельді пайдаланыңыз.

Баспа тапсырмасы сіз қалаған өнімге жіберілмеген.

Себеп

Шешім

Баспа кезегі тоқтатылған болуы мүмкін.

Баспа кезегін қайта бастаңыз. Рrint monitor (Баспаны
қадағалау) тармағын ашып Start Jobs (Тапсырмаларды
бастау) батырмасын басыңыз.

Қате өнім аты немесе IP адресі пайдаланылуда. Басып
шығары тапсырмаңызды дəл сондай немесе ұқсас аты, IP
адресі немесе Rendezvous хост аты бар өнім қабылдаған
болуы мүмкін.

Өнімнің атын, IP адресін немесе Rendezvous хост атын
конфигурация бетін басып шығару арқылы тексеріңіз.

ақпарат беттерді басып шығару 62-бетте

қараңыз.

Конфигурация бетіндегі аты, IP адресі немесе Rendezvous
хост аты Баспа Орталығындағы өнімнің атына, IP адресіне
немесе Rendezvous хост атына сəйкес келетінін
анықтаңыз.

Инкапсуляцияланған PostScript (EPS) файлы қате қаріптермен басылып шығады.

Себеп

Шешім

Бұл ақаулық кейбір бағдарламалық жасақтамаларда
болады.

Басып шығару алдында өнімге EPS файлында
берілген қаріптерді жүктеп көріңіз.

Файлды екілік код пішімінің орнына ASCII пішімінде
жіберіңіз.

Үшінші тарап USB картасынан басып шығара алмайсыз.

Себеп

Шешім

Бұл қателік USB құрылғысының бағдарламалық
жасақтамасы орнатылмаған кезде шығады.

Үшінші тарап USB картасын қосқан кезде, Apple USB
Адаптер картасын қолдау бағдарламалық жасақтамасы
қажет болуы мүмкін. Бұл бағдарламалық жасақтаманың ең
жаңа нұсқасы Apple веб-торабында бар.

112 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

USB кабелі арқылы қосылған болса, драйвер таңдалғаннан кейін өнім Macintosh Баспа орталығында
көрсетілмейді.

Себеп

Шешім

Бұл ақаулық бағдарламалық жасақтың немесе аппараттық
құралдық құрам бөлігінің кесірінен туындады.

Бағдарламалық жасақтамаға байланысты ақаулықты
түзету

Сіздің Macintosh жүйеңіз USB мүмкіндігін
қолдайтынын анықтаңыз.

Осы өнім қолдайтын Macintosh операциялық жүйесін
пайдаланып отырғаныңызды анықтаңыз.

Macintosh жүйеңізде тиісті Apple компаниясының USB
бағдарламалық жасағы бар екенін тексеріңіз.

Аппараттық құралға байланысты ақаулықты түзету

Өнімнің қосулы екенін тексеріңіз.

USB кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Тиісті жоғары жылдамдықты USB кабелін
пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз.

Тізбектен қуат алатын USB құрылғыларының тым көп
емес екенін тексеріңіз. Барлық құрылғыларды
тізбектен ажыратып, кабельді тікелей хост
компьютеріндегі USB портына қосыңыз.

Тізбекке екеуден артық қуатсыз USB
концентраторлары жалғанбағанын тексеріңіз. Барлық
құрылғыларды тізбектен ажыратып, кабельді тікелей
хост компьютеріндегі USB портына қосыңыз.

ЕСКЕРІМ:

iMac пернетақтасы қуатсыз USB хабы

болып табылады.

KKWW

Macintosh ақаулықтарын түзету 113