HP LaserJet P2035 Printer series - Құжат әсерін орнату

background image

Құжат əсерін орнату

Келесі тапсырмаларды орындау үшін принтер драйверлерін ашып, Effects (Əсерлер)
жиекбелгісін басыңыз.

Мен қалайша

Орнату адымдары

Таңдалған қағаз көлемінен бетке сиғызу үшін
масштабтаймын

Print document on (Құжатты басып шығару) батырмасын
басыңыз жəне содан кейін жайылмалы тізімнен көлемін
таңдаңыз.

Актуалды көлеміне пайыздық ара қатынаста қағазды
масштабтай аламын

% of Normal Size (Қалыпты өлшемнің %) батырмасын
басып, пайызды енгізіңіз немесе сырғытпа жолын
дұрыстаңыз.

Су белгілерін басып шығара аламын

a) Watermarks (Су белгілері) жайылмалы тізімнен су
белгісін таңдаңыз. ə) Су белгісін тек бірінші бетінде ғана
басып шығару үшін First page only (Тек бірінші бетті ғана)
таңдаңыз. Əйтпесе, су белгісі əрбір параққа басылып
шығады.

Су белгілерін қоса немесе түзете аламын

ЕСКЕРІМ:

Принтер драйвері жұмыс істеуі үшін ол

компьютеріңізге сақталуы тиіс.

a) Watermarks (Су белгілері) аймағында, Edit (Түзету)
батырмасын басыңыз. Watermark Details (Су белгілерінің
Жете ақпараты) диалог терезесі ашылады. ə) Су
белгілерінің параметрлерін орнатып, содан кейін OK
басыңыз.