HP LaserJet P2035 Printer series - Ағымдағы баспа тапсырмасын бағдарламалық құралдан тоқтату

background image

Ағымдағы баспа тапсырмасын бағдарламалық құралдан тоқтату

Сіз баспа тапсырмасын жібергеніңізде экранға қысқа мезетке баспа тапсырмасын тоқтату
мүмкіндігін беретін диалог терезесі шығарылады.

Бағдарламалық құралыңыздан бірнеше сұрау өнімге жіберілген болса, олар баспа кезегінде
(мысалы, Windows Print Manager (Windows Баспаны Басқарушы бағдарламасында) күтіп тұруы
тиіс. Баспа тапсырмасын компьютерден бас тарту жөніндегі нақты нұсқауларды бағдарламалық
құрал құжаттамасынан қараңыз.

Баспа тапсырмасы баспа кезегінде немесе баспа буферінде күтуде болатын болса, тапсырманы
осы жерден өшіріңіз.

1.

Windows XP жəне Windows Server 2003 (стандартты Бастау мəзірін пайдалана
отырып):
Start (Бастау) мəзіріндегі Settings (Параметрлер) тармағын нұқып, одан кейін
Printers and Faxes (Принтерлер жəне Факстар) тармағын тандаңыз.

–немесе–

Windows 2000, Windows XP, жəне Windows Server 2003 (Классикалық Бастау мəзірін
пайдалана отырып):
Start (Бастау) мəзіріндегі Settings (Параметрлер) тармағын нұқып,
одан кейін Printers (Принтерлер) тармағын тандаңыз.

–немесе–

Windows Vista Start (Бастау) мəзіріндегі Control Panel (Басқару панелі) тармағын нұқып,
одан кейін Hardware and Sound (Аппараттық құралдар жəне Дыбыс) санатында Printer
(Принтер) тармағын таңдаңыз.

2.

Принтерлер тізімінде осы өнім атауын екі рет басып, баспа кезегін немесе буферін ашыңыз.

3.

Тоқтатқыңыз келетін баспа тапсырмасын таңдап,

Delete

(Жою) батырмасын басыңыз.

54

Бап 8 Баспа тапсырмалары

KKWW

background image

Windows принтер драйверінің мүмкіндіктерін

пайдаланыңыз

Принтер драйверін ашу

Мен қалайша

Орындау адымдары

Принтер драйверін аша аламын

Бағдарламалық құралдың File (Файл) мəзірінен Print
(Басып шығару) батырмасын таңдаңыз. Принтерді
таңдаңыз жəне содан кейін Properties (Қасиеттері) немесе
Preferences (Таңдаулылар) батырмасын басыңыз.

Кез келген принтер опциясының анықтамасын ала аламын Принтер драйверінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы ?

символын басыңыз жəне содан кейін принтер
драйверіндегі кез келген құралды басыңыз. Құрал туралы
ақпаратты қамтамасыз ететін жайылмалы хабарды
көрсетеді. Немесе онлайн Анықтамасын ашу үшін Help
(Анықтама) батырмасын басыңыз.

Жылдам параметрлерді пайдалану

Жылдам параметрлер принтер драйверіндегі əрбір жиекбелгіде қол жетімді болады.

Мен қалайша

Орындау адымдары

Жылдам параметрлерді пайдалану

Жылдам параметрлердің біреуін таңдап, тапсырманы
алдын ала анықталған параметрлермен басып шығару
үшін OK батырмасын басыңыз.

Бейімделген Жылдам параметрді жасау

a) Жаңа Жылдам параметрге арналған баспа опцияларын
таңдаңыз. ə) Жылдам параметрге арналған атауды теріп,
Save (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Қағаз жəне сапа опцияларын орнату

Келесі тапсырмаларды орындау үшін принтер драйверін ашып, Paper/Quality (Қағаз/Сапасы)
жиекбелгісін басыңыз.

Мен қалайша

Орындау адымдары

Қағаз көлемін таңдай аламын

Өлшемді Size is (Өлшемі) жайылмалы тізімінен таңдаңыз.

Бейімделген қағаз көлемін таңдай аламын

a) Custom (Бейімделген) батырмасын басыңыз. Custom
Paper Size
(Бейімделген Қағаз Көлемі) диалог терезесі
ашылады. ə) Көлемін көрсететін бейімделген көлемнің
атауын басып, OK батырмасын басыңыз.

Қағаз көзін таңдай аламын

Өлшемді Source is (Ресурс) жайылмалы тізімінен
таңдаңыз.

Қағаз түрін таңдаңыз

Өлшемді Type is (Түрі) жайылмалы тізімінен таңдаңыз.

Түрлі қағазда мұқабаларды басып шығара аламын

Түрлі қағазда бірінші немесе соңғы бетін басып
шығарыңыз

a) Paper Options (Қағаз опциялары) аумағында Use
Different Paper/Covers
(Басқа қағазды/жабындарды
пайдалану) батырмасын басыңыз. ə) Бос немесе алдын
ала басып шығарылатын алдыңғы жабынды, артқы
жабынды немесе екеуін де басып шығару үшін опцияны

KKWW