HP LaserJet P2035 Printer series Көмектесіңдер

background image
background image
background image

HP LaserJet P2030 сериялы Принтер

Пайдаланушы Нұсқаулығы

background image

Авторлық Құқық жəне Лицензия

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сəйкес
жағдайлардан басқа кезде, алдын ала
жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,
көшіруге, бейімдендіруге немесе
аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген. Бұл құжаттағы мəлімдемелер
қосымша кепілдік ретінде қабылданбауы
тиіс. НР бұл құжаттағы техникалық немесе
редакторлық қателер немесе кемшіліктер
үшін жауап бермейді.

Бөлік нөмірі: CE461-90919

Edition 1, 10/2008

Тауар белгісі Тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа елдері/
аймақтарындағы Intel корпорациясының
сауда белгісі.

Microsoft®, Windows® жəне Windows®XP
Microsoft корпорациясының АҚШ-та
тіркелген тауар белгісі.

Windows Vista™ - Microsoft
корпорациясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе өзге ел/
аймақтардағы тауар белгісі немесе
тіркелген тауар белгісі.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне
ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып табылады.

background image

Maзмұны

1 Өнімнің негізгі сипаттамалары

Өнімдерді салыстыру ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2030 сериялы модельдері .......................................................................... 2

Өнім мүмкіндіктері .............................................................................................................................. 3
Өнімнің жалпы көрінісі ........................................................................................................................ 4

Алдыңғы көрінісі ................................................................................................................. 4
Артынан көрінісі ................................................................................................................. 4
Интерфейстік порттар ........................................................................................................ 5
Моделі жəне сериялық нөмірі көрсетілген жапсырма орны ........................................... 5

2 Басқару панелі

3 Windows арналған бағдарламалық құралдар

Windows үшін қолдаулы операциялық жүйелер ............................................................................ 10
Windows жүйесіне арналған қолдаулы принтер драйверлері ....................................................... 11
Баспа параметрлерінің басымдықтары .......................................................................................... 12
Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............................... 13
Windows бағдарламалық жасақтамасын жою ................................................................................ 14
Windows жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................................... 15

Жағдай Ескертулері бағдарламалық құралы ................................................................. 15

Windows жүйесіне арналған қолдаулы желі утилиталары ............................................................ 16

Енгізілген Веб сервер ...................................................................................................... 16

Өзге операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал .................................................... 17

4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

Macintosh арналған бағдарламалық құралдар ............................................................................... 20

Macintosh арналған қолдаулы операциялық жүйелер .................................................. 20
Macintosh жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............ 20
Macintosh оперативтік жүйесі орнатылған компьютерлерге арналған
бағдарламалық құрал ...................................................................................................... 21

HP Принтер утилиталары ............................................................................... 21

HP Printer Utility (HP Принтер Утилиталарын) ашыңыз ................ 21

Macintosh жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................. 21

Енгізілген Веб сервер ...................................................................................... 21

KKWW

iii

background image

Macintosh принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ..................................................... 22

Баспа ................................................................................................................................. 22

Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру жəне
пайдалану ........................................................................................................ 22
Құжаттарды немесе баспаларды əдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту ......... 22
Мұқабаны басып шығару ................................................................................ 23
Субелгілерін пайдалану .................................................................................. 23
Macintosh жүйесінде бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығару ............ 23
Екі жаққа да басу (дуплексті басып шығару) ................................................. 24
Қызметтер мəзірін пайдалану ........................................................................ 25

5 Қосылу сипаттары

USB жəне параллель байланыстары .............................................................................................. 28
Желі конфигурациясы ...................................................................................................................... 29

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар ...................................................................... 29
Өнімді желіде орнатыңыз ................................................................................................ 30
Желілік өнімді конфигурациялаңыз ................................................................................ 30

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту ..................................................... 30
Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту ....................................................... 31
IP адресі ........................................................................................................... 31

Байланыс жылдамдығының параметрі ......................................... 31

6 Қағаз жəне баспа медиасы

Басып шығаруға арналған қағаз бен арқауларды пайдалану туралы .......................................... 34
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының өлшемдері ................................................................ 35
Стандартты емес қағаз пішімдері .................................................................................................... 37
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының түрлері ...................................................................... 38
Науа жəне қалта сыйымдылығы ...................................................................................................... 39
Арнайы қағазды немесе басып шығаруға арналған арқауларды пайдалану бойынша
ұсынымдар ........................................................................................................................................ 40
Науаларды толтыру ......................................................................................................................... 42

Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты .......................................................... 42
1-науа ................................................................................................................................ 42
2-науа ................................................................................................................................ 43

A6 өлшеміндегі қағазды салу ......................................................................... 43

Қолмен беру ..................................................................................................................... 44

Науаларды конфигурациялау .......................................................................................................... 45
Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз ............................................................................... 46

Жоғарғы (стандартты) шығыс қалтасына басып шығару .............................................. 46
Тікелей шығыс қағаз жолымен басып шығару (артқы шығыс) ..................................... 46

7 Өнім мүмкіндіктерін пайдаланыңыз

Үнемдеу Режимі ................................................................................................................................ 50

iv

KKWW

background image

Тыныш күй ......................................................................................................................................... 51

8 Баспа тапсырмалары

Баспа тапсырмасын тоқтату ............................................................................................................ 54

Ағымдағы баспа тапсырмасын басқару панелінен тоқтату .......................................... 54
Ағымдағы баспа тапсырмасын бағдарламалық құралдан тоқтату .............................. 54

Windows принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ....................................................... 55

Принтер драйверін ашу ................................................................................................... 55
Жылдам параметрлерді пайдалану ............................................................................... 55
Қағаз жəне сапа опцияларын орнату .............................................................................. 55
Құжат əсерін орнату ......................................................................................................... 56
Құжаттың аяқтаушы опцияларын орнату ....................................................................... 56
Қолдау жəне өнім мəртебесінің ақпаратын алу ............................................................. 58
Кеңейтілген басып шығару опцияларын орнатыңыз ..................................................... 59

9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

ақпарат беттерді басып шығару ...................................................................................................... 62

Көрсету беті ...................................................................................................................... 62
Конфигурация беті ........................................................................................................... 62
Қорлар туралы бет ........................................................................................................... 62

Желілік өнімді басқару ..................................................................................................................... 63

Енгізілген веб-сервер ....................................................................................................... 63

Енгізілген Веб серверін ашыңыз .................................................................... 63
Ақпарат жиекбелгісі ......................................................................................... 64
Параметрлер беті ............................................................................................ 64
Желі құру беті .................................................................................................. 64
Сілтемелер ....................................................................................................... 64

Енгізілген веб-серверді қауіпсіздендіру ......................................................................... 64

Өнімді кілттеу .................................................................................................................................... 65
Қамсыздандыру материалдарын басқару ...................................................................................... 66

Қамсыздандыру материалдардың қызмет уақыты ....................................................... 66
Баспа картриджін басқару ............................................................................................... 66

Басып шығару картриджін сақтау ................................................................... 66
Шынайы HP баспа картридждерін қолданыңыз ............................................ 66
HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты ................................. 66
Баспа картриджді аутентификациялау .......................................................... 66
алдау оқиғасы жөнінде хабарлау үшін НР жедел байланыс желісі жəне
Web-сайты ........................................................................................................ 67

Қамсыздандыру материалдары мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру ......................................... 68

Қамсыздандыру материалдарды ауыстыру жөніндегі жалпы нұсқаулар .................... 68
Тонерді қайта үлестіру ..................................................................................................... 68
Баспа картриджін ауыстыру ............................................................................................ 69

Өнімді тазалау .................................................................................................................................. 71

KKWW

v

background image

Баспа картриджінің аумағын тазалау ............................................................................. 71
Қағаз жолын тазалаңыз. .................................................................................................. 72
1-науаның желімді білігін тазалаңыз .............................................................................. 73
2-науаның желімді білігін тазалау ................................................................................... 77

10 Мəселелерді шешу

Жалпы ақаулықтарды түзету ........................................................................................................... 82

ақаулықтарды түзетуге арналған тексеру тізімі ............................................................. 82
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар ................................................................... 83

Зауыттық параметрлерді қайтару ................................................................................................... 84
Мəртебе шамының үлгілері ............................................................................................................. 85
Мəртебе жөніндегі ескерту хабарлары ........................................................................................... 91
Кептелулер ........................................................................................................................................ 93

Кептелудің əдеттегі себептері ......................................................................................... 93
Кептелу орындары ........................................................................................................... 94
Кептелуді тазалау ............................................................................................................ 94

Ішкі аумақтар ................................................................................................... 95

Баспа картриджінің аумағы жəне қағаз жолы ............................... 95

Кіріс науалары ................................................................................................. 97

1-науа ............................................................................................... 97
2-науа ............................................................................................... 98

Шығару қалталары .......................................................................................... 99

Басып шығару сапасының мəселелерін шешу ............................................................................. 101

Қағазға байланысты баспа сапасының ақаулықтары ................................................. 101
Ортаға байланысты баспа сапасы ақаулықтары ........................................................ 101
Кептелуге байланысты баспа сапасының ақаулықтары ............................................. 101
Баспа тығыздығын дұрыстау ......................................................................................... 102
Сурет ақаулықтарының мысалдары ............................................................................. 102

Басылған бейне ашық немесе өңсіз шығады .............................................. 102
Тонер нүктелері ............................................................................................. 103
Беттің кейбір жерлеріне бейне басылмаған ................................................ 103
Тік сызықтар ................................................................................................... 103
Беттің фоны сұр болып шығады .................................................................. 103
Тонер айғыздалып шығады .......................................................................... 104
Бос тонер ....................................................................................................... 104
Қайталанатын тік ақаулар ............................................................................. 104
Таңбалар дұрыс қалыптаспаған ................................................................... 105
Бет қисық шығады ......................................................................................... 105
Парақ бұралып немесе толқынданып шығады ........................................... 105
Умаждалу немесе бүгілу ............................................................................... 106
Таңбаның айналасына тонер шашырап шығады ........................................ 106

Өнімділік ақаулықтарын түзету ...................................................................................................... 107
Қосылу ақаулықтарын түзету ......................................................................................................... 108

vi

KKWW

background image

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету ........................................................................... 108
Желілік ақаулықтарды түзету ........................................................................................ 108

Жалпы Windows ақаулықтарын түзету ........................................................................................ 110
Macintosh ақаулықтарын түзету ..................................................................................................... 111
Linux жүйесіндегі мəселелерді шешу ............................................................................................ 114

Қосымша A Қамсыздандыру материалдары жəне керек-жарақтар

Қосалқы бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ........................... 116

Тікелей HP компаниясына тапсырыс беру ................................................................... 116
Қызмет немесе қолдау қызметтері арқылы тапсырыс беріңіз .................................... 116

Бөлшектердің номерлері ................................................................................................................ 117

Баспа картридждері ....................................................................................................... 117
Кабельдер мен интерфейстер ...................................................................................... 117

Қосымша B Қызмет жəне Қолдау

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі .................................. 120
Баспа картриджінің шектеулі кепілдігі жөніндегі мəлімдеме ....................................................... 122
Соңғы Пайдаланушының Лицензиялық Келісімі .......................................................................... 123
Пайдаланушының орындайтын жөндеудің кепілдік қызметі ....................................................... 126
Тұтынушыларды қолдау ................................................................................................................ 127
HP техникалық қызмет көрсету келісімдері .................................................................................. 128

Жүйе ішілік қызмет көрсету келісімдері ....................................................................... 128

Келесі күнгі жүйе ішілік қызмет көрсету ....................................................... 128
Апталық (көлемді) жүйе ішілік қызмет көрсету ............................................ 128

Өнімді қайта орау ........................................................................................................... 128
Кеңейтілген кепілдік ....................................................................................................... 129

Қосымша C Ерекшеліктер

Физикалық ерекшеліктері ............................................................................................................... 132
Электр қуатын қолдану жəне дыбыс шығару ............................................................................... 133
Жұмыс ортасы ................................................................................................................................ 134

Қосымша D Нормативтік ақпарат

FCC ережелері ................................................................................................................................ 136
Қоршаған ортада өнімдерді басқару бағдарламасы ................................................................... 137

Қоршаған ортаны қорғау ................................................................................................ 137
Озон өндіру ..................................................................................................................... 137
Тұтынылатын қуат .......................................................................................................... 137
Тонерді пайдалану ......................................................................................................... 137
Қағаз пайдалану ............................................................................................................. 137
Пластмасса ..................................................................................................................... 137
HP LaserJet баспаға арналған қамсыздандыру құралдары ........................................ 137
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат ......................................................... 138

KKWW

vii

background image

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто-Рико ............................................. 138

Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп) ............................ 138
Бір ғана картриджді қайтару ......................................................... 138
Тасымалдау ................................................................................... 138

А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .......................................................................... 138

Қағаз ................................................................................................................................ 139
Материалдарға қойылатын шектеулер ........................................................................ 139
Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың жабдық
қалдықтарын тастауы .................................................................................................... 139
Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы (MSDS) ............................. 139
Қосымша ақпарат алу үшін ........................................................................................... 139

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................................ 140

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................ 140

Қауіпсіздік мəлімдемелері .............................................................................................................. 141

Лазерлік қауіпсіздік ........................................................................................................ 141
Канада Сауда Министрлігінің ережелері ...................................................................... 141
Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі
(Жапония) ....................................................................................................................... 141
Электр сымы жөніндегі мəлімдеме (Жапония) ............................................................ 141
Электромагниттік кедергілер жөніндегі мəлімдеме (Корея) ....................................... 141
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме ......................................... 142
Заттар кестесі (Қытай) ................................................................................................... 143

Индекс ............................................................................................................................................................. 145

viii

KKWW

background image

1