HP LaserJet P2035 Printer series - Pàgina d’estat dels consumibles

background image

Pàgina d'estat dels consumibles

Podeu imprimir la pàgina d'estat dels consumibles seleccionant-la a la llista desplegable Print
Information Pages
(Pàgines d'informació d'impressió) de la fitxa Services (Serveis), a Printer
Preferences
(Preferències d'impressora). La pàgina d'estat dels consumibles ofereix la informació
següent:

L'estimació del nombre de pàgines restants al cartutx d'impressió

El nombre de pàgines i de treballs d'impressió que s'han processat

Informació sobre encàrrecs i reciclatge

58

Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW