Помощ HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet серия P2030 Принтер

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод
без предварително писмено разрешение
е забранено, освен каквото е разрешено
според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е
обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP
и услуги са посочени в дадените
декларации за гаранция, придружаващи
такива продукти и услуги. Нищо в тях не
трябва да бъде тълкувано като съставна
част на допълнителна гаранция. HP не
носят отговорност за технически или
редакторски грешки или съдържащи се
вътре пропуски.

Част номер: CE461-90904

Edition 1, 10/2008

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са

търговски марки на Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ е търговска марка на Intel
Corporation в САЩ и други страни/
региони.

Microsoft®, Windows® и Windows®XP са
регистрирани в САЩ търговски марки на
Microsoft Corporation.

Windows Vista™ е или регистрирана
търговска марка, или е търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
страни/региони.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка

на The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR
са регистрирани в САЩ марки.

background image

Съдържание

1 Основни сведения за принтера

Сравнение на принтери ..................................................................................................................... 2

Модели HP LaserJet серия P2030 .................................................................................... 2

Характеристики на принтера ............................................................................................................. 3
Визуален преглед на продукта .......................................................................................................... 4

Изглед отпред .................................................................................................................... 4
Изглед отзад ....................................................................................................................... 4
Интерфейсни портове ....................................................................................................... 5
Местоположение на етикета с модела и серийния номер ............................................. 5

2 Панел за управление

3 Софтуер за Windows

Поддържани операционни системи за Windows ............................................................................ 10
Поддържани драйвери на принтера за Windows ........................................................................... 11
Приоритет на настройките за печат ................................................................................................ 12
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows ...................................................... 13
Премахване на софтуер за Windows .............................................................................................. 14
Поддържани помощни програми за Windows ................................................................................. 15

Софтуер Status Alerts (Предупреждения за състоянието) ........................................... 15

Поддържани мрежови помощни програми за Windows ................................................................. 16

Вграден Уеб сървър ........................................................................................................ 16

Софтуер за други операционни системи ........................................................................................ 17

4 Използване на принтера с Macintosh

Софтуер за Macintosh ...................................................................................................................... 20

Поддържани операционни системи за Macintosh .......................................................... 20
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh ................................... 20
Софтуер за компютри Macintosh .................................................................................... 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат
на HP) ............................................................................................... 21

Поддържани помощни програми за Macintosh .............................................................. 21

Вграден Уеб сървър ........................................................................................ 21

BGWW

iii

background image

Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh ................................................ 22

Печатане ........................................................................................................................... 22

Създаване и използване на готови типове за печат в Macintosh ................ 22
Преоразмеряване на документите за печат на размер хартия по
избор ................................................................................................................. 22
Печатане на титулна страница ...................................................................... 23
Използване на водни знаци ............................................................................ 23
Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh .................. 23
Печат от двете страни на страницата (двустранен печат) .......................... 24
Използване на меню Services (Услуги) .......................................................... 25

5 Свързване

USB и паралелни връзки ................................................................................................................. 28
Мрежова конфигурация ................................................................................................................... 29

Поддържани мрежови протоколи ................................................................................... 29
Инсталиране на продукта в мрежа ................................................................................. 30
Конфигуриране на мрежов принтер ............................................................................... 30

Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................... 30
Задаване или смяна на мрежовата парола .................................................. 31
IP адрес ............................................................................................................ 31

Настройка на скоростта на връзката ............................................. 31

6 Хартия и печатни носители

Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители .................................... 34
Поддържани размери на хартии и печатни носители ................................................................... 35
Потребителски размери на хартията .............................................................................................. 37
Поддържани типове на хартии и печатни носители ...................................................................... 38
Капацитет на тавите и касетите ...................................................................................................... 39
Водачи за специална хартия или специални печатни носители .................................................. 40
Зареждане на тавите ....................................................................................................................... 42

Ориентация на хартията при зареждане на тавите ...................................................... 42
Тава 1 ................................................................................................................................ 42
Тава 2 ................................................................................................................................ 43

Зареждане на хартия с размер A6 ................................................................. 43

Ръчно подаване ............................................................................................................... 44

Конфигуриране на тавите ................................................................................................................ 45
Използване на възможностите за извеждане на хартията .......................................................... 46

Печат в горната (стандартната) изходна касета ........................................................... 46
Отпечатване към директния път на хартията (заден изход) ........................................ 46

7 Използване на възможностите на принтера

EconoMode (Икономичен режим): ................................................................................................... 50
Тих режим ......................................................................................................................................... 51

iv

BGWW

background image

8 Задачи за печат

Отменяне на задание за печат ........................................................................................................ 54

Спиране на текущото задание за печат от контролния панел ..................................... 54
Спиране на текущото задание за печат от програма ................................................... 54

Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows .................................................. 55

Отваряне на драйвера на принтера ............................................................................... 55
Използване на бързи настройки .................................................................................... 55
Задаване на опции за хартията и качеството ............................................................... 55
Задаване на ефекти в документа ................................................................................... 56
Задаване на опции за довършителна обработка на документа .................................. 56
Получаване на информация за поддръжка и за състоянието на устройството ......... 58
Задаване на разширени настройки за печат ................................................................. 59

9 Управление и техническо обслужване на принтера

Отпечатване на страниците с информация ................................................................................... 62

Пробна страница .............................................................................................................. 62
Конфигурационна страница ............................................................................................ 62
Страница за състоянието на консумативите ................................................................. 62

Управление на мрежов принтер ...................................................................................................... 63

Вграден уеб сървър ......................................................................................................... 63

Отваряне на вградения уеб сървър ............................................................... 63
раздел Информация ...................................................................................... 63
Раздел „Настройки“ ......................................................................................... 64
Раздел „Мрежа“ ............................................................................................... 64
Връзки .............................................................................................................. 64

Защита на вградения уеб сървър ................................................................................... 64

Заключване на принтера ................................................................................................................. 65
Управление на консумативи ............................................................................................................ 66

Време до изчерпване на консумативите ........................................................................ 66
Управление на печатащата касета ................................................................................ 66

Съхраняване на печатащи касети ................................................................. 66
Използвайте оригинални печатащи касети на HP. ....................................... 66
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ......................... 66
Удостоверяване на печатаща касета ............................................................ 66
HP гореща линия за измами и Уеб сайт ........................................................ 67

Резервни консумативи и части ........................................................................................................ 68

Указания при подмяна на консумативи .......................................................................... 68
Преразпределяне на тонера ........................................................................................... 68
Смяна на печатащата касета .......................................................................................... 69

Почистване на принтера .................................................................................................................. 71

Почистване на областта на печатащата касета ............................................................ 71
Почистете пътя на хартията ........................................................................................... 72
Почистване на поемащата ролка на тава 1 ................................................................... 73

BGWW

v

background image

Почистване на поемащата ролка на тава 2 ................................................................... 77

10 Разрешаване на проблеми

Разрешаване на общи проблеми .................................................................................................... 82

Списък за отстраняване на неизправности ................................................................... 82
Фактори, които се отразяват на работата на принтера ................................................ 83

Възстановяване на настройките по подразбиране ....................................................................... 84
Цветове на лампичката за състоянието ......................................................................................... 85
Съобщения за предупреждения за състоянието ........................................................................... 91
Засядания ......................................................................................................................................... 93

Често срещани причини за засядания ........................................................................... 93
Местоположения на засядане ........................................................................................ 94
Почистване на заседнала хартия ................................................................................... 94

Вътрешни области .......................................................................................... 95

Отделение на печатащата касета и път на хартията .................. 95

Входни тави ..................................................................................................... 97

Тава 1 ............................................................................................... 97
Тава 2 ............................................................................................... 98

Изходни касети ................................................................................................ 99

Разрешаване на проблеми с качеството на печат ...................................................................... 101

Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията. ............................................ 101
Проблеми с качеството на печат, свързани със средата ........................................... 101
Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия ..................... 101
Регулиране на плътността на печата ........................................................................... 102
Примери за дефекти в изображението ........................................................................ 102

Светъл печат или избледняване ................................................................. 102
Петна от тонера ............................................................................................. 103
Неотпечатани букви ...................................................................................... 103
Вертикални линии ......................................................................................... 103
Сив фон .......................................................................................................... 103
Зацапване на тонера ..................................................................................... 104
Неизпечен тонер ............................................................................................ 104
Вертикални повтарящи се дефекти ............................................................. 104
Безформени символи ................................................................................... 105
Изкривена страница ...................................................................................... 105
Нагъване или набръчкване .......................................................................... 105
Гънки или чупки ............................................................................................. 106
Пръски от тонера ........................................................................................... 106

Разрешаване на проблеми с производителността ...................................................................... 107
Разрешаване на проблеми с връзката ......................................................................................... 108

Разрешаване на проблеми с директната връзка ........................................................ 108
Разрешаване на проблеми с мрежата ......................................................................... 108

Разрешаване на стандартни проблеми в Windows .................................................................... 110

vi

BGWW

background image

Разрешаване на често срещани проблеми при Macintosh ......................................................... 111
Разрешаване на проблеми в Linux ............................................................................................... 114

Приложение A Консумативи и принадлежности

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ..................................................................... 116

Поръчайте директно от HP ........................................................................................... 116
Поръчайте чрез доставчици на поддръжка или услуги .............................................. 116

Номера на части ............................................................................................................................. 117

Печатащи касети ............................................................................................................ 117
Кабели и интерфейси .................................................................................................... 117

Приложение B Обслужване и поддръжка

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ............................................................ 120
Декларация за ограничена гаранция за жизнения цикъл на печатащата касета ..................... 122
Лицензионно споразумение с краен потребител ......................................................................... 123
Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента .............................................. 126
Поддръжка на клиенти ................................................................................................................... 127
договори за обслужване на HP ..................................................................................................... 128

Договори за обслужване на място ................................................................................ 128

Обслужване на място на следващия ден .................................................... 128
Седмично обслужване на място (при по-голям обем) ............................... 128

Повторно опаковане на продукта ................................................................................. 128
Удължена гаранция ....................................................................................................... 129

Приложение C Спецификации

Физически спецификации .............................................................................................................. 132
Потребление на енергия и звукови емисии .................................................................................. 133
Експлоатационна среда ................................................................................................................. 134

Приложение D Нормативна информация

Регулации FCC ............................................................................................................................... 136
Програма за екологично стопанисване на продукта ................................................................... 137

Опазване на околната среда ........................................................................................ 137
Отделяне на озон ........................................................................................................... 137
Потребление на енергия ............................................................................................... 137
Консумация на тонер ..................................................................................................... 137
Използване на хартия .................................................................................................... 137
Пластмаси ...................................................................................................................... 137
Консумативи за печат HP LaserJet ............................................................................... 137
Указания за връщане и рециклиране ........................................................................... 138

Съединени щати и Пуерто Рико ................................................................... 138

Връщане на повече от една касета ............................................. 138
Връщане на единични бройки ..................................................... 138

BGWW

vii

background image

Изпращане ..................................................................................... 138

Връщане извън САЩ .................................................................................... 138

Хартия ............................................................................................................................. 139
Ограничения за използвани материали ....................................................................... 139
Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския
съюз ................................................................................................................................ 139
Данни за безопасността на материалите (ДБМ) ......................................................... 139
За още информация ...................................................................................................... 139

Декларация за съответствие ......................................................................................................... 140

Декларация за съответствие ........................................................................................ 140

Декларации за безопасност ........................................................................................................... 141

Безопасност на лазера .................................................................................................. 141
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 141
VCCI декларация (Япония) ............................................................................................ 141
Декларация за захранващия кабел (Япония) .............................................................. 141
Декларация за електромагнитни смущения (Корея) ................................................... 141
Декларация за лазера за Финландия ........................................................................... 141
Таблица с вещества (Китай) ......................................................................................... 143

Азбучен указател .......................................................................................................................................... 145

viii

BGWW

background image

1